Всі курсові роботи сайту

Зовнішнє середовище підприємства

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Діагностика зовнішнього середовища організації ... 4
1.1. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу ... 4
1.2. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу ... 6
1.3. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером) ... 7
1.4. Аналіз поведінки фірм-конкурентів ... 11
1.5. Галузеві ключові фактори успіху ... 12
1.6. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив ... 16
1.7. Оцінка впливу споживачів ... 17
1.8. Аналіз впливу партнерів та постачальників організації ... 21
Розділ 2. Дослідження зовнішнього середовища ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 24
2.1. Загальна характеристика підприємства ... 24
2.2. Визначення місії організації ... 25
2.3. Формування цілей і задач підприємства ... 26
2.4. Аналіз внутрішнього середовища організації ... 27
2.6. Аналіз зовнішнього середовища організації ... 32
Висновки ... 40
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Зовнішнє середовище підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Зовнішнє середовище підприємства"

Курсова робота "Зовнішнє середовище підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Зовнішнє середовище підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Зовнішнє середовище підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Маркетингова програма: Теоретичні аспекти маркетингової програми як організаційно-економічної основи удосконалення системи менеджменту на підприємстві. Функції, принципи і концепції маркетингу. Стратегія і тактика маркетингу. Розробка комплексу маркетингу і виробничо-збутова функція маркетингу. Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Спектр" і шляхи її покращення. Коротка характеристика підприємства. Аналіз діяльності підприємства за 2005 рік. Аналіз маркетингової діяльності. Шляхи вдосконалення маркетингової програми.
Монополія в сучасній економіці: Поняття монополії в економічній теорії. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи. Сутність, витоки і види монополізму. Основні риси монополії. Монополія і конкуренція. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага. Вплив монополії на економіку. Монополія і повна конкуренція: порівняльний аналіз. Монопольна влада. Цінова дискримінація. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія.
Реформування аграрних відносин в Україні: Поняття аграрного сектору економіки. Ринкові відносини в аграрній сфері. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. Особливості реформування аграрних відносин в Україні. Поняття аграрної реформи. Шляхи реформування аграрних відносин. Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі.

Кожна вагома структурна частина курсової "Зовнішнє середовище підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Зовнішнє середовище підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Зовнішнє середовище підприємства" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Зовнішнє середовище підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Зовнішнє середовище підприємства