Всі курсові роботи сайту

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження освіти в макроекономічному розвитку ... 5
1.1. Економіка освіти як галузь економіки ... 5
1.2. Організація освітньої галузі в державі. Рівні освіти та їх фінансування ... 7
1.3. Державне регулювання освіти в України ... 9
Розділ 2. Фінансування освіти в Україні ... 12
2.1. Склад видатків на освіту ... 12
2.2. Шляхи удосконалення фінансування освіти в України ... 16
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку освітньої галузі в Україні ... 21
3.1. Роль освіти в макроекономічному розвитку світу і України. Теорія людського капіталу ... 21
3.2. Проблеми і перспективи розвитку освіти в України ... 27
3.3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти ... 35
Висновки ... 40
Література ... 42
Додатки ... 44

Для придбання курсової роботи "Економічні аспекти освіти" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Економічні аспекти освіти"

Курсова робота "Економічні аспекти освіти" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Економічні аспекти освіти", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Економічні аспекти освіти" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Вплив структури трудового колективу підприємства на його діяльність: Теоретико-методологічні засади управління персоналом. Поняття трудового колективу організації. Поняття структури трудового колективу. Кадрова політика підприємства. Структурна характеристика трудового колективу. Організаційні структури управління персоналом. Особливості організаційних структур. Чинники впливу на вибір організаційних структур. Вплив структури трудового колективу на діяльність підприємства.
Маркетингова програма: Теоретичні аспекти маркетингової програми як організаційно-економічної основи удосконалення системи менеджменту на підприємстві. Функції, принципи і концепції маркетингу. Стратегія і тактика маркетингу. Розробка комплексу маркетингу і виробничо-збутова функція маркетингу. Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Спектр" і шляхи її покращення. Коротка характеристика підприємства. Аналіз діяльності підприємства за 2005 рік. Аналіз маркетингової діяльності. Шляхи вдосконалення маркетингової програми.
Попит і пропозиція на ринку праці України: Поняття та особливості ринку праці. Сутність ринку праці. Попит та пропозиція робочої сили. Елементи ринку праці. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці в Україні. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці до 2004 року. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці за 2004-2005 роки. Регулювання попиту і пропозиції на робочу силу.

Кожна вагома структурна частина курсової "Економічні аспекти освіти" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Економічні аспекти освіти" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Економічні аспекти освіти" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Економічні аспекти освіти" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Економічні аспекти освіти