Всі курсові роботи сайту

Економічний ризик та методи його аналізу

(курсова робота з підприємництва)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття ризику у підприємницькій діяльності ... 5
1.1. Поняття ризику. Алгоритм оцінки й обґрунтування господарського ризику ... 5
1.2. Причини та функції економічного ризику ... 7
1.3. Види втрат у підприємницькій діяльності ... 9
1.4. Ідентифікація та класифікація ризику як перший етап його оцінки й обґрунтування ... 10
1.5. Поведінка суб'єктів ризику ... 14
Розділ 2. Система кількісних оцінок економічного ризику ... 18
2.1. Ризик в абсолютному і відносному вираженні ... 18
2.2. Ризик та нерівність Чебишева ... 21
2.3. Допустимий критичний та катастрофічний ризик. Крива щільності розподілу ймовірності настання випадкових втрат ... 22
2.4. Оцінка ризику ліквідності ... 25
Розділ 3. Методи оцінки економічного ризику ... 28
3.1. Оцінка ризику: рівень ризику і ризик часу ... 28
3.2. Методи оцінки економічного ризику ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Економічний ризик та методи його аналізу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Економічний ризик та методи його аналізу"

Курсова робота "Економічний ризик та методи його аналізу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Економічний ризик та методи його аналізу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Економічний ризик та методи його аналізу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Місце та роль власності в економічній системі: Власність - базовий інститут господарської діяльності. Сутність, функції, типи і форми власності. Світові тенденції трансформації і розвитку відносин власності. Етапи і перспективи розвитку відносин власності в Україні. Шляхи трансформації та аналіз структури власності в Україні. Основні напрямки забезпечення рівноправності в Україні.
Південний економічний макрорайон: Фактори формування та місце макрорайону в територіальному поділі праці. Роль району в ТПП. Передумови соціально-економічного розвитку і функціонування району. Географічне положення. Історичні передумови формування господарства. Населення і трудові ресурси. Природно-ресурсний потенціал. Науково-технічний і виробничий потенціал. Провідні галузі господарського комплексу макрорайону та їх розміщення. Галузева і територіальна структура господарства. Паливно-енергетичний комплекс. Машинобудівний та металургійний комплекс. 3 Хімічно-індустріальний комплекс. Легка промисловість. Будівельна індустрія району. АПК району. Особливості транспортної системи. Рекреаційний комплекс. Розвиток галузей невиробничої сфери. Зовнішньоекономічні зв'язки району. Основні проблеми та перспективи розвитку Південного економічного макрорайону в умовах реформування економіки.
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українським писанкарством: Теоретичні засади дослідження особливостей ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українським писанкарством. Походження традиції писанкарства. Техніка виготовлення писанок. Семантика народних символів, що використовуються у писанкарстві. Практика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українським писанкарством в умовах ДНЗ. Загальна характеристика творчої активності дітей старшого дошкільного віку. Особливості ознайомлення дітей з писанкарством в умовах дитячого навчального закладу.

Кожна вагома структурна частина курсової "Економічний ризик та методи його аналізу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Економічний ризик та методи його аналізу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Економічний ризик та методи його аналізу" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Економічний ризик та методи його аналізу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Економічний ризик та методи його аналізу