Всі курсові роботи сайту

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Становлення та розвиток банківської справи ... 5
Розділ 2. Суть, призначення, функції та класифікація комерційних банків ... 8
Розділ 3. Організація діяльності комерційних банків України ... 16
3.1. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази ... 16
3.2. Розрахунково-касові операції комерційних банків ... 25
3.3. Кредитні операції комерційних банків ... 30
Розділ 4. Державний контроль за здійсненням банківських операцій ... 35
Розділ 5. Участь комерційних банків України у забезпеченні економічного зростання ... 40
Висновки ... 47
Література ... 49
Додатки ... 51

Для придбання курсової роботи "Діяльність комерційних банків" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діяльність комерційних банків"

Курсова робота "Діяльність комерційних банків" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діяльність комерційних банків", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діяльність комерційних банків" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Вплив кредитної системи на грошовий обіг: Теоретичні засади дослідження впливу кредитної системи на грошовий обіг. Сутність кредиту та теоретичні засади дослідження кредиту. Поняття кредитної системи та її побудова. Грошовий обіг і його структура. Аналіз особливостей впливу кредиту на грошовий обіг. Особливості впливу кредиту на грошовий обіг. Аналіз стану кредитної системи України. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку кредитного ринку України.
Охорона природи і раціональне природокористування: Вплив господарської діяльності людини на природне середовище. Основні напрямки охорони природи. Охорона земельних ресурсів. Охорона водних ресурсів. Охорона рослинного і тваринного світу. Охорона мінеральних ресурсів. Охорона атмосферного повітря. Раціональне використання природних ресурсів. Природоохоронні проблеми і шляхи їх вирішення.
Вплив сімейного середовища на дитину: Теоретико-методологiчнi засади впливу сімейного середовища на дитину. Як сімейне середовище впливає на дитину. Роль сім'ї в формуванні готовності дитини до шкільного навчання. Дослідження особливостей впливу сімейного середовища на дитину. Обдарована дитина в сім'ї.

Кожна вагома структурна частина курсової "Діяльність комерційних банків" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Діяльність комерційних банків" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Діяльність комерційних банків" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Діяльність комерційних банків" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Діяльність комерційних банків