Всі курсові роботи сайту

ДИНАМІКА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження сукупної пропозиції ... 5
1.1. Сукупна пропозиція в довгостроковому періоді ... 5
1.2. Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді ... 10
1.3. Причини жорсткості цін ... 12
1.4. Цінові фактори сукупної пропозиції ... 16
1.5. Нецінові фактори сукупної пропозиції ... 20
Розділ 2. Динаміка сукупної пропозиції в Україні: основні показники та їх аналіз ... 24
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Динаміка сукупної пропозиції в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Динаміка сукупної пропозиції в Україні"

Курсова робота "Динаміка сукупної пропозиції в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Динаміка сукупної пропозиції в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Динаміка сукупної пропозиції в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Шведська та фінська школи менеджменту: Теоретичні засади дослідження шведської та фінської школи менеджменту. Передумови виникнення наукових шкіл у менеджменті. Основні тенденції і концепції управління на порозі XXI століття. Особливості менеджменту в Швеції. Сутність і передумови розвитку шведської моделі "держави добробуту". Організаційні форми підприємств в Швеції. Політика в галузі освіти та перекваліфікації працівників. Трудові конфлікти і посередництво. Особливості фінської системи менеджменту. Поняття управління за результатами. Еволюція управлінського мислення у Фінляндії. Процес управління за результатами. Етапи процесу сукупного розвитку.
Маркетингова інформація на ВАТ "львівський міський молочний завод": Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Маркетингова інформація, її види. Джерела маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система (МІС). Маркетингова розвідка: цілі, джерела і методи одержання інформації. Необхідність і значення маркетингової інформації на ВАТ "Львівський міський молочний завод". Маркетингові дослідження продукту. Дослідження ринкового середовища вибраного товару. Дослідження споживачів. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару. Дослідження стратегії просування товару фірми. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження. Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми.
Монополія в сучасній економіці: Поняття монополії в економічній теорії. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи. Сутність, витоки і види монополізму. Основні риси монополії. Монополія і конкуренція. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага. Вплив монополії на економіку. Монополія і повна конкуренція: порівняльний аналіз. Монопольна влада. Цінова дискримінація. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія.

Кожна вагома структурна частина курсової "Динаміка сукупної пропозиції в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Динаміка сукупної пропозиції в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Динаміка сукупної пропозиції в Україні" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Динаміка сукупної пропозиції в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Динаміка сукупної пропозиції в Україні