Всі курсові роботи сайту

Державний борг

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження формування державного боргу України ... 5
1.1. Економічна сутність державного кредиту ... 5
1.2. Структура державного боргу та механізм його формування ... 8
1.3. Особливості впливу дефіциту бюджету і державного боргу на національну економіку ... 11
Розділ 2. Особливості та пріоритети боргової політики України ... 19
2.1. Етапи формування державного боргу та боргової політики України ... 19
2.3. Оцінки боргового тягаря України ... 23
2.4. Підсумкова характеристика боргової політики України на сучасному етапі. Стан державного боргу України ... 26
Розділ 3. Шляхи удосконалення боргової політики України ... 30
3.1. Проблеми нормативно-інституційного забезпечення боргової політики України ... 30
3.2. Основні завдання оптимізації боргової політики України ... 32
3.3. Боргова політика в контексті завдань інноваційного розвитку ... 36
3.4. Засоби підвищення ефективності бюджетних інвестицій ... 39
3.5. Альтернативи позичковому фінансуванню державних видатків ... 40
Висновки ... 44
Література ... 46
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Державний борг" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державний борг"

Курсова робота "Державний борг" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державний борг", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державний борг" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Менеджмент атзт "агент": Загальна характеристика організації. Охарактеризувати форму організації підприємства, особливості заснування та функціонування, законодавчу базу, відмінності від інших форм. Сформулювати місію організації. Описати профіль і визначитися з видами діяльності організації. Форма власності організації. Межі території, яку охоплює діяльність підприємства:. Внутрішнє і зовнішнє середовище: фактори, які на нього впливають. Етап життєвого циклу організації і особливості функціонування організації на цьому етапі. Функції менеджменту на підприємстві. Планування. Організація і регулювання. Побудова організації. Організація взаємодії. Контроль. Мотивація і стимулювання. Проектування комунікацій на підприємстві. Види комунікації на підприємстві. Комунікаційний процес.
Маркетингові заходи для ТзОВ "світанок": Аналіз ринкових можливостей та вибір цільових сегментів. Збирання первинної інформації. Характеристика ринкового середовища підприємства. Результати оброблення анкет. Сегментація ринку. Розробка товару. Ціноутворення. Організація збуту продукції. Комунікаційна політика.
Фірма в умовах олігополії: Теоретичні аспекти існування ринку олігополій. Основні ознаки олігопольного ринку. Поняття олігополії. Жорсткість цін і ламана крива попиту. Моделі поведінки фірм на ринку олігополії. Одночасні ігри. Політика встановлення рівня виробництва: модель дуополії Курно. Фірми, що встановлюють ціни: дуополія Бертрана. Послідовні ігри. Кількісний лідер: модель Штакельберга. Лідерство в цінах. Олігопольні утворення на ринках України.

Кожна вагома структурна частина курсової "Державний борг" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Державний борг" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Державний борг" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Державний борг" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Державний борг