Всі курсові роботи сайту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади державного регулювання цін ... 5
1.1. Ціна як інструмент ринкової економіки. Теорії ціноутворення ... 5
1.2. Функції ціни ... 9
1.3. Зміст ринкового ціноутворення, його методи та необхідність державного регулювання ... 11
Розділ 2. Аналіз державного регулювання цін в Україні ... 20
2.1. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання цін ... 20
2.2. Повноваження державних органів щодо регулювання цін ... 28
2.3. Контроль за дотриманням цінової дисципліни ... 33
2.4. Результати контролю стану ціноутворення у Волинській області ... 35
Розділ 3. Шляхи удосконалення державного регулювання цін в Україні ... 43
Висновки ... 47
Література ... 49
Додаток ... 51

Для придбання курсової роботи "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки"

Курсова робота "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Ефективне використання економічних ресурсів: Поняття та особливості економічних ресурсів. Фактори виробництва та їх взаємодія. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей. Економічні потреби суспільства та необхідність ефективного використання ресурсів. Економічні потреби, їх сутність і структура. Безмежність потреб. Закон зростання потреб. Шляхи досягнення стану ефективного використання економічних ресурсів. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства. Зміст і типи економічного зростання. Рушійні сили економічного зростання (прогресу). Вплив НТР на економічний розвиток.
Система грошового обігу та еволюція його типів: Сутність і структура грошової системи. Види грошових систем та їх еволюція. Створення і розвиток грошової системи України.
Особливості екологічного виховання учнів різних вікових груп: Теоретичні засади дослідження особливостей екологічного виховання учнів різних вікових груп. Поняття екологічного виховання. Екологічне виховання у працях педагогів минулого. Проблеми безперервної екологічної освіти i принципи її реалізації в Україні. Організація процесу екологічного виховання учнів різних вікових груп. Основні напрямки здійснення екологічного виховання молодшого школяра. Формування екологічного мислення підлітків засобами гри в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Різноманітність форм і видів екологічної діяльності школярів у позакласній роботі.

Кожна вагома структурна частина курсової "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки