Всі курсові роботи сайту

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

(курсова робота з підприємництва)

Вступ ... 3
Розділ 1. Підприємництво як об'єкт державного регулювання ... 5
1.1. Сутність підприємництва в ринковій економіці ... 5
1.2. Роль підприємництва в економіці ... 7
1.2.1. Функції підприємництва ... 7
1.2.2. Економічна основа підприємництва ... 9
1.3. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні ... 11
Розділ 2. Механізм державного регулювання підприємництва ... 15
2.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку підприємництва ... 16
2.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності ... 18
2.3. Сертифікація та стандартизація ... 19
2.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва ... 22
2.5. Інформаційне, кадрове, науково-методичне забезпечення підприємництва ... 25
Розділ 3. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Економічні функції податків ... 30
3.1. Податкове регулювання та сприяння розвитку бізнесу ... 30
3.2. Фінансово-інвестиційні важелі державного впливу на розвиток підприємництва ... 39
Висновки ... 42
Список літератури ... 43

Для придбання курсової роботи "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків"

Курсова робота "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Інвестиції та їх роль в економічному зростанні: Інвестиції та їх місце в економічному зростанні. Інвестиції: сутність, функції, класифікація. Інвестиційний клімат і його складові. Інвестиційні процеси в Україні: стан і перспективи розвитку. Аналіз динаміки інвестиційних процесів в Україні за 2006-2010 рр. Шляхи забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.
Паливно-енергетичний комплекс західного економічного макрорайону: Роль ПЕК у народному господарстві Західного макрорайону та його структура. Західний макрорайон у господарському комплексі України. Значення паливно-енергетичного комплексу в економіці Західного макрорайону. Загальна характеристика ПЕК макрорайону та особливості його розміщення. Паливна промисловість. Вугільна промисловість. Нафтогазова промисловість. Торфова промисловість. Електроенергетика. Основні проблеми та перспективи розвитку ПЕК макрорайону в умовах реформування економіки на ринкових засадах. Проблеми та перспективи розвитку ПЕК. Екологічні проблеми ПЕК.
Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою засобами народознавства: Теоретичні засади дослідження особливостей ознайомлення дітей дошкільного віку з природою засобами народознавства. Сутність національного виховання. Засоби національного виховання. Етнопедагогіка і виховання дітей. Практика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою засобами народознавства. Ознайомлення дітей з природою за допомогою малих форм українського фольклору. Українські прислів'я, приказки та загадки. Методика роботи з українською казкою. Методика проведення українських народних свят і розваг.

Кожна вагома структурна частина курсової "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків