Всі курсові роботи сайту

Державне регулювання економіки в умовах ринку

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державного регулювання економіки в умовах ринку ... 5
1.1. Необхідність державного втручання в економіку ... 5
1.2. Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці ... 8
Розділ 2. Аналіз особливостей державного регулювання ринку ... 17
2.1. Особливості державного регулювання цін ... 17
2.2. Фіскальний механізм макроекономічної політики ... 22
2.3. Інфляція та антиінфляційна політика ... 31
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Державне регулювання економіки в умовах ринку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державне регулювання економіки в умовах ринку"

Курсова робота "Державне регулювання економіки в умовах ринку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державне регулювання економіки в умовах ринку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державне регулювання економіки в умовах ринку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Прийняття стратегічних рішень. критерій альтернатив: Теоретичні засади дослідження проблеми прийняття стратегічних рішень і дослідження альтернатив. Основні методи визначення цілей керування. Формулювання цілей керування. Виявлення і вивчення альтернатив. Обґрунтування й оцінка варіантів рішення. Розробка стратегії на основі підприємства. Характеристика підприємства. Визначення місії організації. Формування цілей і задач підприємства. Аналіз і оцінка зовнішнього середовища підприємства. Аналіз і оцінка внутрішнього середовища підприємства. Розробка і аналіз стратегічних альтернатив підприємства. Вибір стратегії. Реалізація стратегії. Оцінка і контроль стратегії.
Планування маркетингових досліджень: Етапи планування маркетингових досліджень. Планування видів та методів проведення маркетингових досліджень. Планування терміну та бюджету проведення маркетингових досліджень. Завдання Маркетингові дослідження продукту. Завдання Дослідження ринкового середовища вибраного товару. Завдання Дослідження споживачів. Завдання Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару. Завдання Дослідження стратегії просування товару фірми. Завдання Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження. Завдання Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми. Завдання Написання звіту про проведене маркетингове дослідження. Статистична частина опитування. Основна частина опитування.
Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків: Підприємництво як об'єкт державного регулювання. Сутність підприємництва в ринковій економіці. Роль підприємництва в економіці. Функції підприємництва. Економічна основа підприємництва. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні. Механізм державного регулювання підприємництва. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку підприємництва. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності. Сертифікація та стандартизація. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва. Інформаційне, кадрове, науково-методичне забезпечення підприємництва. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Економічні функції податків. Податкове регулювання та сприяння розвитку бізнесу. Фінансово-інвестиційні важелі державного впливу на розвиток підприємництва.

Кожна вагома структурна частина курсової "Державне регулювання економіки в умовах ринку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Державне регулювання економіки в умовах ринку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Державне регулювання економіки в умовах ринку" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Державне регулювання економіки в умовах ринку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Державне регулювання економіки в умовах ринку