Всі курсові роботи сайту

Державна власність

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування державної власності ... 6
1.1. Економічна природа державної власності та її роль в економіці країни ... 6
1.2. Особливості функціонування суб'єктів державної власності ... 9
1.3. Організаційно-правова база функціонування державних підприємств ... 14
Розділ 2. Сучасний стан державних підприємств ... 21
2.1. Оцінка фінансово-майнового стану підприємств державної форми власності ... 21
2.2. Аналіз прибутковості підприємств державної форми власності ... 24
2.3. Оцінка впливу державних підприємств в наповненні бюджету ... 33
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності формування та використання державної власності ... 37
Висновки ... 42
Література ... 44
Додатки ... 47

Для придбання курсової роботи "Державна власність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державна власність"

Курсова робота "Державна власність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державна власність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державна власність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Організація управління акціонерним товариством: Поняття акціонерного товариства. Суть поняття "акціонерне товариство". Види акціонерних товариств. Основні аспекти організації акціонерних товариств. Порядок створення акціонерного товариства. Органи акціонерного товариства. Майно акціонерного товариства. Капітал (майнова база) акціонерного товариства. Доходи в акціонерному товаристві: поняття, джерела формування, порядок використання. Чистий прибуток акціонерного товариства. Припинення діяльності акціонерних товариств. Загальні засади і форми припинення діяльності акціонерних товариств. Порядок припинення акціонерних товариств шляхом ліквідації. Особливості припинення акціонерних товариств шляхом реорганізації.
Основні засоби розповсюдження рекламної інформації: Реклама як вид діяльності. Класифікація реклами. Визначення і поняття реклами. Класифікація реклами. Основні засоби передачі рекламних текстів. Реклама в пресі і друкована реклама. Аудіовізуальні засоби розміщення реклами. Інші засоби передачі рекламного звернення. Інформаційна і текстова складова телевізійної реклами. Параметри рекламного повідомлення. Увага. Структурні чинники. Структурна формула для телевізійної реклами. Розробка рекламної кампанії для АТ "Укрбуд".
Бізнес-план приватної клініки: Резюме. Характеристика продукції/послуги і аналіз ситуації у сфері майбутньої діяльності. Дослідження ринку збуту і конкуренції. План маркетингової діяльності. План виробничої діяльності. Організаційно-управлінський план. Фінансовий план. Оцінка ризику і страхування. План фінансування.

Кожна вагома структурна частина курсової "Державна власність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Державна власність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Державна власність" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Державна власність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Державна власність