Всі курсові роботи сайту

Давність у цивільних правовідносинах

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження давності у цивільних правовідносинах ... 5
1.1. Сутність та порядок обчислення цивільно-правових строків ... 5
1.2. Класифікація цивільно-правових строків ... 12
1.3. Позовна давність у цивільних правовідносинах ... 18
Розділ 2. Аналіз особливостей позовної давності у цивільному праві ... 20
2.1. Особливості та види строків позовної давності у цивільних правовідносинах ... 20
2.2. Зупинення, поновлення і подовження строків позовної давності у цивільних правовідносинах ... 23
2.3. Наслідки спливу позовної давності ... 28
Розділ 3. Характеристика давності у цивільному праві зарубіжних країн ... 31
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Давність у цивільних правовідносинах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Давність у цивільних правовідносинах"

Курсова робота "Давність у цивільних правовідносинах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Давність у цивільних правовідносинах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Давність у цивільних правовідносинах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Позбавлення батьківських прав: Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав. Підстави позбавлення батьківських прав. Наслідки позбавлення батьківських прав. Порядок позбавлення батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.
Споживчі кооперативи та їх види: Поняття, ознаки та види споживчих кооперативів. Історичні аспекти виникнення і розвитку споживчих кооперативів. Поняття споживчих кооперативів, їх правова характеристика. Види споживчих кооперативів. Правовий статус членів споживчих кооперативів. Правовий регламент майна. Права членів (майнові і немайнові). Обов'язки членів споживчих кооперативів.
Правовий статус голови верховної ради України: Парламент (Верховна Рада) України у системі органів законодавчої влади. Верховна Рада в механізмі державної влади. Конституційний склад і структура парламенту України. Особливості правового статусу Голови Верховної ради України. Порядок обрання Голови Верховної Ради України. Обов'язки Голови Верховної Ради України. Правовий статус голови парламенту за законодавством європейських країн.

Кожна вагома структурна частина курсової "Давність у цивільних правовідносинах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Давність у цивільних правовідносинах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Давність у цивільних правовідносинах" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Давність у цивільних правовідносинах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Давність у цивільних правовідносинах