Всі курсові роботи сайту

Відтворення трудових ресурсів

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження проблеми відтворення трудових ресурсів ... 5
1.1. Економічне самовизначення індивіда як умова становлення ринкових відносин у сфері праці ... 5
1.2. Ринок праці та особливості його функціонування ... 7
1.3. Соціально-економічний зміст і форми прояву зайнятості ... 11
1.4. Безробіття, його види і наслідки ... 15
1.5. Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайнятості ... 19
1.6. Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайнятості та безробіття ... 20
Розділ 2. Особливості процесу відтворення трудових ресурсів в Україні ... 26
2.1. Основні тенденції, що були притаманні ринку праці порівняно з 2006 роком ... 26
2.2. Показники економічної активності ... 27
2.3. Показники зайнятості ... 28
2.4. Показники безробіття ... 29
Розділ 3. Державне регулювання та сприяння зайнятості в Україні ... 34
Висновки ... 42
Література ... 44
Додатки ... 46

Для придбання курсової роботи "Відтворення трудових ресурсів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відтворення трудових ресурсів"

Курсова робота "Відтворення трудових ресурсів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відтворення трудових ресурсів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відтворення трудових ресурсів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством: Інформація в управлінській діяльності. Роль і значення інформації в управлінській діяльності. Класифікація інформації. Інформаційна база менеджменту. Носії, операції та процедури оброблення інформації у процесі менеджменту. Документація та діловодство. Інформаційний процес в управлінні економікою як об'єкт автоматизації. Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес. Сутність інформаційної системи в економіці. Сучасні тенденції в розвитку управлінських автоматизованих систем. Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій. Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем.
Маркетингові дослідження і значення маркетингової інформації: Теоретичні аспекти вивчення маркетингових досліджень та значення маркетингової інформації. Сутність маркетингових досліджень. Еволюція маркетингових досліджень. Перспективи та значення маркетингових досліджень у маркетинговій діяльності підприємств України. Практика проведення маркетингового дослідження. Статистична частина опитування. Основна частина опитування.
Теорія ринкового попиту та еластичності: Поняття попиту в ринковій економіці. Попит як економічна категорія. Проблема теоретичного дослідження попиту. Зміна попиту і його величини. Цінові і нецінові чинники попиту. Ринковий попит і еластичність. Поняття ринкового попиту. Цінова еластичність попиту і її графічна інтерпретація. Властивості і види еластичності попиту. Концепція дугової еластичності. Еластичність попиту за доходами. Перехресна еластичність. Аналіз попиту на деяких ринках України. Аналіз попиту на ринку олії в Україні до 2002 року. Аналіз попиту на ринку олійних в Україні в 2004 році. Аналіз попиту на ринку цукру України в 2004 році.

Кожна вагома структурна частина курсової "Відтворення трудових ресурсів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Відтворення трудових ресурсів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Відтворення трудових ресурсів" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Відтворення трудових ресурсів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Відтворення трудових ресурсів