Всі курсові роботи сайту

Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження впливу мобільності капіталу на макроекономічну політику. Глобалізація фінансових ринків ... 5
1.1. Сутність та значення МФР на сучасному етапі розвитку світової економіки ... 5
1.2. Тенденції та перспективи розвитку міжнародного валютного ринку ... 10
1.3. Характеристика трансформаційних процесів світового фінансового середовища ... 14
1.4. Аналіз рівня глобалізації світової фінансової системи ... 16
Розділ 2. Особливості впливу міжнародної мобільності капіталу на макроекономічну політику ... 24
2.1. Режими валютних курсів ... 24
2.2. Чинники валютного курсу ... 26
2.3. Мобільність капіталу, відсоткова ставка і валютний курс ... 28
2.4. Реальний валютний курс і платіжний баланс ... 30
2.5. Зовнішньоекономічна позиція країни ... 33
Розділ 3. Аналіз рівня інтеграції фінансової системи України у МФР ... 37
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики"

Курсова робота "Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас": Теоретичні аспекти кадрового менеджменту. Роль менеджменту персоналу в управлінні організацією. Основні аспекти управління людськими ресурсами підприємства. Основні аспекти кадрової політики підприємства. Кадрове планування як чинник реалізації концепції кадрової політики. Створення підсистем АСУ "Кадри". Стратегічне планування і кадрова політика на підприємствах промислово розвинених країн. Управління персоналом на підприємствах Японії. Аналіз кадрової роботи на ВАТ "Луцькпластмас". Коротка характеристика підприємства. Організаційна структура підприємства. Аналіз якісного і кількісного складу персоналу. Процес підбору та прийняття на роботу персоналу. Оцінка професійних якостей співробітників. Мотивація персоналу. Трудова дисципліна. Аналіз плинності кадрів. Шляхи вдосконалення кадрової роботи на підприємстві. Удосконалення роботи відділу кадрів підприємства. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів. Виробничо-економічне навчання кадрів.
Маркетингові дослідження на підприємстві: Сутність маркетингових досліджень. Еволюція маркетингових досліджень. Перспективи та значення маркетингових досліджень у маркетинговій діяльності підприємств України. Завдання Маркетингові дослідження продукту. Завдання Дослідження ринкового середовища вибраного товару. Завдання Дослідження споживачів. Завдання Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару. Завдання Дослідження стратегії просування товару фірми. Завдання Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження. Завдання Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми. Завдання Написання звіту про проведене маркетингове дослідження. Статистична частина опитування. Основна частина опитування.
Теорія фірми: Поняття фірми в економіці. Фірма як економічний агент. Процес виробництва. Ресурси і випуск. Виробнича функція. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу. Місце вартості у діяльності фірми. Економічна вартість і бухгалтерська вартість. Виробництво і вартість; мінімізація вартості. Вартість у короткостроковому періоді. Вартість у довгостроковому періоді.

Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики