Всі курсові роботи сайту

Види, цілі та інструменти макроекономіки

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження завдань та інструментів макроекономіки ... 5
1.1. Предмет макроекономіки ... 5
1.2. Макроекономіка і стабілізаційна політика ... 11
1.3. Функції макроекономіки ... 15
Розділ 2. Аналіз інструментів макроекономіки ... 17
2.1. Методи дослідження національної економіки ... 17
2.2. Економічне моделювання ... 19
2.3. Макроекономічні показники ... 21
Розділ 3. Модель колових потоків як основа макроекономічного аналізу ... 24
3.1. Розвиток ідеї моделі колових потоків в історії економічної думки ... 24
3.2. Двосекторна модель кругообігу ... 30
3.3. Заощадження та інвестиції у схемі кругообігу ... 32
3.4. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругообігу ... 33
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Види, цілі та інструменти макроекономіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Види, цілі та інструменти макроекономіки"

Курсова робота "Види, цілі та інструменти макроекономіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Види, цілі та інструменти макроекономіки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Види, цілі та інструменти макроекономіки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Реалізація функції контролю на голобському хлібозаводі: Теоретичні основи використання функцій контролю. Сутність та значення функцій контролю на підприємстві. Методологічні підходи до оцінки стану використання функції контролю. Сучасні підходи щодо використання функції контролю. Удосконалення стану використання функції контролю на Голобському хлібозаводі. Оцінка ефективності функції контролю, що використовується на підприємстві. Перспективи розвитку підприємства. Розробка заходів удосконалення функції контролю.
Планування маркетингу: Теоретична частина. Планування маркетингу. Загальні концепції планування маркетингу. Послідовність розробки плану маркетингу. Стратегія планування маркетингової діяльності. Планування маркетингових досліджень на підприємствах. Аналітична частина. Розробка маркетингової стратегії підприємства. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези. Характеристика продукції підприємства і політики фірми. Цінова політика фірми. Збутова політика. Політика просування товарів. Економічне обґрунтування. Проектна частина.
Основи підприємницької діяльності: Підприємство як сучасна форма господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Структура підприємств. Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності. Договірні взаємовідносини в бізнесі. Характеристика партнерських зв'язків. Міжнародна підприємницька діяльність. Поняття і форми і міжнародного бізнесу. Спільні підприємства. Регулювання міжнародної підприємницької діяльності.

Кожна вагома структурна частина курсової "Види, цілі та інструменти макроекономіки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Види, цілі та інструменти макроекономіки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Види, цілі та інструменти макроекономіки" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Види, цілі та інструменти макроекономіки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Види, цілі та інструменти макроекономіки