Всі курсові роботи сайту

Безробіття як форма макроекономічної нестабільності

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження безробіття як форми макроекономічної нестабільності ... 6
1.1. Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайнятості та безробіття ... 6
1.2. Безробіття, його види і наслідки ... 11
1.3. Втрати від безробіття та його причини ... 14
Розділ 2. Аналіз стану ринку праці в Україні ... 19
Розділ 3. Вплив держави на рівень безробіття в Україні ... 26
3.1. Державне регулювання та сприяння зайнятості в Україні ... 26
3.2. Роль та значення служби зайнятості, її функціонування в Україні ... 33
Висновок ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Безробіття як форма макроекономічної нестабільності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Безробіття як форма макроекономічної нестабільності"

Курсова робота "Безробіття як форма макроекономічної нестабільності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Безробіття як форма макроекономічної нестабільності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Безробіття як форма макроекономічної нестабільності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Прийняття рішень як складова управлінського циклу: Прийняття управлінських рішень як функція менеджменту. Сутність і поняття управлінського рішення. Загальні підходи до ухвалення рішення. Методологічне забезпечення розробки рішення. Фактори, що впливають на ухвалення рішення. Управлінські рішення як технологія керування. Управлінські рішення в циклі управління. Загальна класифікація управлінських рішень. Засоби і мета прийняття управлінських рішень. Критерії і класи рішень. Технологія прийняття управлінських рішень. Процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Методи прийняття раціональних управлінських рішень та підвищення їх якості.
Планування маркетингової діяльності підприємства: Теоретичні засади планування маркетингової діяльності. Загальні концепції планування маркетингу. Послідовність розробки плану маркетингу. Стратегія планування маркетингової діяльності. Планування маркетингових досліджень на підприємствах. Аналітичне забезпечення системи маркетингової діяльності ВАТ " Любомльський хлібозавод ". Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези. Характеристика продукції підприємства і політики фірми. Цінова політика фірми. Збутова політика. Політика просування товарів. Економічне обґрунтування. Розробка маркетингового плану підприємства.
Економічний ризик та методи його аналізу: Поняття ризику у підприємницькій діяльності. Поняття ризику. Алгоритм оцінки й обґрунтування господарського ризику. Причини та функції економічного ризику. Види втрат у підприємницькій діяльності. Ідентифікація та класифікація ризику як перший етап його оцінки й обґрунтування. Поведінка суб'єктів ризику. Система кількісних оцінок економічного ризику. Ризик в абсолютному і відносному вираженні. Ризик та нерівність Чебишева. Допустимий критичний та катастрофічний ризик. Крива щільності розподілу ймовірності настання випадкових втрат. Оцінка ризику ліквідності. Методи оцінки економічного ризику. Оцінка ризику: рівень ризику і ризик часу. Методи оцінки економічного ризику.

Кожна вагома структурна частина курсової "Безробіття як форма макроекономічної нестабільності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Безробіття як форма макроекономічної нестабільності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Безробіття як форма макроекономічної нестабільності" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Безробіття як форма макроекономічної нестабільності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Безробіття як форма макроекономічної нестабільності