Всі курсові роботи сайту

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження проблеми безробіття та працевлаштування ... 5
1.1. Причина безробіття ... 5
1.2. Типи й форми безробіття ... 7
1.3. Рівень безробіття ... 11
1.4. Соціальний захист безробітних в Україні. Соціальні наслідки безробіття ... 11
1.5. Програми сприяння зайнятості ... 14
Розділ 2. Аналіз стану безробіття та працевлаштування в Україні ... 20
2.1. Аналіз показників безробіття в Україні ... 20
2.2. Аналіз стану працевлаштування в Україні ... 30
Висновки ... 32
Література ... 34
Додатки ... 36

Для придбання курсової роботи "Безробіття в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Безробіття в Україні"

Курсова робота "Безробіття в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Безробіття в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Безробіття в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Рівновага на ринках благ, грошей та капіталу (іs-lm модель): Теоретичні аспекти дослідження рівноваги на ринках благ, грошей та капіталу (ІS-LM модель). Грошовий ринок і крива LM. Рівновага в моделі ІS-LM у короткостроковому періоді. Модель ІS-LM і коливання економічної активності. Відносна ефективність грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики у моделі ІS-LM. Обґрунтування економічної політики держави за допомогою моделі Хікса-Хансена (модель ІS-LM). Грошово-кредитна політика. Фіскальна політика. Альтернативні варіанти фіскальної політики. Аналіз рівноваги на ринках благ, грошей та капіталу (ІS-LM модель) в Україні.
Економічна характеристика тваринництва Волинської області: Значення тваринництва в економіці Волинської області. Передумови розвитку тваринництва Волинської області. Сучасний рівень розвитку тваринництва Волинської області. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку тваринництва Волинської області та шляхи їх вирішення.
Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою: Теоретико-методологічні засади екологічного виховання у дошкільному навчальному закладі. Становлення і розвиток методики ознайомлення дітей з природою. Поняття екологічного виховання. Особливості бесіди як одного із словесних методів ознайомлення дітей з природою. Особливості бесіди в дошкільних навчальних закладах. Розповідь вихователя як елемент, що може передувати бесіді. Використання дитячої природознавчої літератури перед проведеннями бесід з дошкільниками. Практичні аспекти застосування бесіди в роботі з дошкільниками.

Кожна вагома структурна частина курсової "Безробіття в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Безробіття в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Безробіття в Україні" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Безробіття в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Безробіття в Україні