Всі курсові роботи сайту

АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні основи монополії та її регулювання ... 5
1.1. Причини появи і необхідність існування монополій ... 5
1.2. Форми монополій і наслідки монополізації економіки ... 10
1.3. Антимонопольна політика держави в умовах переходу до ринкової економіки ... 25
Розділ 2. Антимонопольна політика в сучасних умовах України ... 29
2.1. Основні засади антимонопольної політики України ... 29
2.2. Правове регулювання діяльності природних монополій ... 31
2.3. Боротьба з компанією Вестерн Юніон за здешевлення вартості переказів з-за кордону ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Антимонопольна політика України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Антимонопольна політика України"

Курсова робота "Антимонопольна політика України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Антимонопольна політика України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Антимонопольна політика України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Сутність, значення та основні завдання ситуаційного аналізу підприємства: Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах. Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах. Вплив макроекономічних проблем на первинні ланки економіки. Виникнення проблемних ситуацій в організації. Сутність і завдання ситуаційного (адаптивного) менеджменту. Ситуаційний підхід до керування організацією та роль ситуаційного аналізу. Функціональні і ситуаційні завдання керування. Концепції ситуаційного менеджменту. Фактори проблемних ситуацій і їхній вплив. Класифікація ситуацій і моделі ситуаційного менеджменту. Особливості прогнозування і планування в антикризовому управлінні і роль ситуаційного аналізу.
Рекламне звернення як основний компонент рекламної діяльності: Поняття реклами та її значення в маркетинговій комунікаційній політиці підприємства. Поняття реклами, її позитивні і негативні сторони. Значення реклами для виробника і споживача. Цілі, види, форми і функції реклами. Етапи створення рекламних звернень. Структура рекламного повідомлення. Формування ідеї звертання. Оцінка і вибір варіантів звертання. Виконання варіанту звертання. Текст реклами (на прикладі радіореклами). Стиль реклами. Засоби розповсюдження інформації. Типові та логічні помилки в рекламних зверненнях. Розробка плану рекламної кампанії.
Аграрне виробництво: Поняття аграрного сектору економіки. Ринкові відносини в аграрній сфері. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. Поняття та особливості діяльності сільськогосподарських підприємств. Суть та основне призначення агробізнесу. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі. Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі.

Кожна вагома структурна частина курсової "Антимонопольна політика України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Антимонопольна політика України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Антимонопольна політика України" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Антимонопольна політика України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Антимонопольна політика України