Всі курсові роботи сайту

Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть споживання та граничної схильності до споживання ... 5
1.1. Використовуваний дохід і споживання ... 5
1.2. Види і функції споживання ... 7
1.3. Гранична схильність до споживання ... 10
1.4. Середня схильність до споживання ... 12
Розділ 2. Моделі поведінки споживача ... 16
2.1. Кейнсіанська функція споживання ... 16
2.2. Міжчасовий вибір споживача ... 18
2.3. Гіпотеза життєвого циклу та гіпотеза постійного доходу ... 21
Розділ 3. Чинники споживання і заощадження, не пов'язані з поточним доходом ... 27
Розділ 4. Державні інструменти регулювання споживання ... 31
Висновки ... 40
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання"

Курсова робота "Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Зовнішнє середовище підприємства: Діагностика зовнішнього середовища організації. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером). Аналіз поведінки фірм-конкурентів. Галузеві ключові фактори успіху. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив. Оцінка впливу споживачів. Аналіз впливу партнерів та постачальників організації. Дослідження зовнішнього середовища ТзОВ "Сталкер ІТК". Загальна характеристика підприємства. Визначення місії організації. Формування цілей і задач підприємства. Аналіз внутрішнього середовища організації. Аналіз зовнішнього середовища організації.
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності: Маркетингове дослідження конкурентоспроможності товарів (послуг). Визначення місткості ринку для товару (послуги) в регіоні. Дослідження споживачів товару (послуги). Досвід проведення пробного маркетингового дослідження в Україні і за кордоном. Завдання Маркетингові дослідження продукту. Завдання Дослідження ринкового середовища вибраного товару. Завдання Дослідження споживачів. Завдання Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару. Завдання Дослідження стратегії просування товару фірми. Завдання Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми. Завдання Написання звіту про проведене маркетингове дослідження. Статистична частина опитування. Основна частина опитування.
Система економічних відносин: Поняття і значення економічної системи суспільства. Сутність економічної системи та її матеріальна основа. Суспільний поділ праці й технологічний спосіб виробництва. Економічні відносини в економічній системі суспільства. Економічні відносини як форма та спосіб економічної системи. Суспільний спосіб виробництва. Типи та моделі економічних систем. Відносини власності в економічній системі суспільства. Власність як економічна категорія. Структура економічної власності. Особливості розвитку відносин власності в Україні за роки незалежності.

Кожна вагома структурна частина курсової "Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання