Всі курсові роботи сайту

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади обчислення основних макроекономічних показників ... 5
1.1. Валовий внутрішній продукт ... 5
1.2. Інші показники обсягу національного виробництва ... 9
Розділ 2. Проблеми аналізу динаміки основних макроекономічних показників в Україні за роки незалежності ... 13
2.1. Аналіз динаміки основних макроекономічних показників за 90-ті роках ХХ ст ... 13
2.2. Аналіз макропоказників України за 2002 рік ... 19
Розділ 3. Аналіз сучасного становища динаміки макропоказників в Україні ... 24
3.1. Огляд макроекономічних показників за результатами 2004 року ... 24
3.2. Аналіз макроекономічних показників за січень-червень 2005 року ... 32
3.3. Огляд прогнозних макропоказників України на 2006 рік ... 41
Висновки ... 44
Література ... 46
Додаток ... 48

Для придбання курсової роботи "Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні"

Курсова робота "Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "ковель": Теоретичні засади створення раціональних трудових відносин. Управління працею. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання оплати праці. Трудова дисципліна. Регламентація управління. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про підрозділи. Розробка посадових інструкцій. Контракти з персоналом. Управління поведінкою персоналу організації. Управління соціальним розвитком організації. Управління конфліктами і стресами. Мотивація трудової діяльності персоналу. Етика ділових відносин. Аналіз системи створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель". Якісний склад персоналу. Відбір, набір персоналу. Мотивація. Організація трудової діяльності. Плинність кадрів. Організаційна структура ВКФ "Ковель". Шляхи удосконалення організації трудової діяльності на підприємстві ВКФ "Ковель".
Реклама на промисловому ринку: Теоретичні аспекти дослідження реклами на промисловому ринку. Реклама в системі просування товарів на промисловому ринку. Суть, риси та функції реклами на промисловому ринку. Цілі реклами на промисловому ринку. Визначення засобів розповсюдження реклами. Розробка творчої ідеї рекламного звернення. Перевірка ефективності реклами. Формування рекламного бюджету. Практика рекламної роботи на фірмі "Квантор". Шляхи вдосконалення рекламної діяльності підприємства. Рекламна кампанія, що проводиться в Інтернет: Цілі і завдання. Елементи рекламної кампанії.
Форми підприємницької діяльності: Підприємництво: суть, функції, основні концепції. Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Теорії і моделі підприємництва. Інноваційна модель формування підприємництва в Україні. Види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми і суб'єкти підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.

Кожна вагома структурна частина курсової "Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні